آلفاباکس


یک مطلب در مورد کلاه های راگبی

کلاه راگبی معلق

در مورد این جنس تنها این را میدانم

که بسیار خوب هست و با کالاهای دیگر

بهتر است

تعویض نگردد.کلاه راگبی معلق

وقتی و اگر مال شما باشد

ویژگی هایی را دارد

که اگر مال شما نباشد و مال یک دکوری باشد 

ویژگی های دیگری را دارد

یا علی


منبع این نوشته : منبع
راگبی ,راگبی معلق ,کلاه راگبی